ایین نامه مسابقات هنرهای فردی شهرستان بیجند

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مقام معظم رهبری :

ما می توانیم اینها را قانونمند و علمی کنیم و با نظام و ضابطه ، جوان هایی را که به این رشته ورزشی (ورزش باستانی) شوق دارند، پیش ببریم.

آیین نامه ، قوانین و مقررات

مسابقات ورزش زورخانه ای شهرستان بیرجند

تهیه و تنظیم : هیات پهلوانی و زورخانه ای  بیرجند

خرداد ماه 1396

مقدمه:

به منظور احيا، رونق و توسعه ورزش هاي زورخانه اي طرح برگزاري سومین دوره مسابقات هنرهای فردی شهرستان بیرجند انتخابی تیم استان به شرح زير تنظيم يافته كه به مورد اجرا گذارده میشود.

هيات ورزش هیات ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای شهرستان بیرجند وكليه زورخانه هايي كه ظرفيت شركت در جام را دارند جهت حضور در سومین دوره اين رويداد دعوت بعمل مي آورد تا در برگزاري هر چه باشكوه تر اين مسابقات هيات را ياري نمايند.

اهداف:

بهره وري از امكانات بالفعل زورخانه ها در جهت جذب باستاني كاران علاقمند به ورزش باستاني زورخانه

شناسايي و پرورش استعدادها براي ارتقاء سطح كيفي ورزش باستاني

ايجاد انگيزه هر چه بيشتر در ورزشكاران باستاني كار جهت دستيابي به سطح امتياز بالاتر  به ويژه در مهارتهاي چرخ تیز- چرخ چمنی ـ ميل سنگین –میل بازی– كباده – سنگ و در صورت احراز از طرف کمیته فنی مورد تشویق قرار خواهند گرفت

نفرات برتر مسابقات شهرستانی با نظر کمیته فنی مسابقات برای حضور در مسابقات استانی معرفی خواهند شد.

 

نحوه شركت و برگزاري مسابقات:

مسابقات بصورت آزاد (اوپن)  انجام ميگيرد.

سن شركت كنندگان نبايستي از 18 سال كمتر باشد.

مسابقات به صورت مهارت هاي فردی  در دو وزن منفی90 کیلو و بالای 90کیلو برگزار می گردد.

1

18  سال به بالا

وزن90 - کیلو

 

2

18سال به بالا

وزن90 + کیلو

 

 

و در رشته هاي چرخ تیز - چرخ چمنی– ميل گیری سنگین – كباده –میل بازی و سنگ برگزارمي شود. از هر زورخانه در هر رشته یک نفر میتواند شرکت نماید باشد.

به قهرمانان هر مهارت در پايان هر دوره حکم و مدال طبق صلاحديد كميته فني تعلق خواهد گرفت.

شركت در مسابقات منوط به دارا بودن كارت بيمه حوادث ورزشي خواهد بود.

(ارائه كارت بيمه ورزشي  الزامي و توسط سرپرست فني مسابقات بررسي خواهد شد)

مسئوليت امور شرکت کنندگان هر زورخانه در طول مسابقات بعهده مربي و سرپرست تيم زورخانه مربوطه مي باشد.

شركت كنندگان در مسابقات ملزم به رعايت مفاد آيين نامه صادره از سوي هيات ورزش پهلوانی و زورخانه ای خواهند بود.

احكام قهرماني زورخانه ها در پايان مسابقات از سوي هيات ورزش هیات ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای استان و مسئولين استان اهداء خواهد شد.

براي صدور كارت شركت در مسابقات زورخانه موظف ميباشد اسامي باستاني كاران خود را با مشخصات كامل فردي از طريق هيئت شهرستان  ارائه نمايد.

کلاس توجیهی برای کلیه شرکت کنندکان و همچنینی مربیان و مدیران زورخانه ها در مورخه   23/04/94 در محل مسابقات زورخانه امیر عرب برگزار که حضور کلیه مربیان و مدیران الزامی خواهد بود.

مهلت ثبت نام تا  تاریخ 20/04/94 خواهد بود که این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

تغییر در جدول شرکت کنندگان زورخانه ها بعد از تاریخ 20/04/94 به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چرخ

1. اين مسابقات در دو رشته جداگانه انجام مي شود :

تيز

چمني 

2. منطقه چرخ

 

 

 

شرایط کلی:

- ترتیب انجام مسابقه عبارت است از: سه پا بدون شیرینکاری )اجباری(-چرخ تیز یا چمنی - سه پا )دارای امتیاز(-چرخ تکفر شیرینکاری

2 -در هر یک از مراحل چرخ تیز یا چمنی و تکفر شیرینکاری، چنانچه دو پا بطور کامل از منطقه چرخ خارج گردد دستور قطع مسابقه داده

3 - حد نصاب چرخ ها معادل نصف حداکثر زمان در هر رده سنی می باشد.

4 - چرخنده بعد از بستن سنسور به مدت زمان 10 ثانیه وقت دارد چرخ خود را شروع کند که در این مدت زمان باید سه پای ساده بدون

شیرینکاری جهت شروع چرخ را انجام دهد که این سه پا فاقد امتیاز می باشد.

 

چرخنده بعد از چرخ مورد نظر، یک دقیقه زمان استراحت دارد که بعد از اتمام این زمان بلافاصله شروع به سه پا زدن می نماید.

7 - در سه پا زدن که به مدت حداکثر 15 ثانیه بعد از 60 ثانیه استراحت انجام می گیرد، نحوه امتیازدهی به شیوه ذیل می باشد.

· اجرای حداقل دو چشمه که ختم به دو فر و روبروی سردم باشد ) 2 امتیاز(

· اجرای حداقل سه چشمه که ختم به دو فر و روبروی سردم باشد ) 3 امتیاز(

8 - بعد از اتمام سه پا زدن ، چرخنده بلافاصله و بدون مکث باید وارد چرخ تکفر شیرینکاری شود.

9 - مدت زمان چرخ تکفر شیرینکاری 20 ثانیه می باشد، که در ابتدا 7 عدد تکفر اجباری می باشد،که از این 7 تکفر، 2 عدد اول باید ساده

باشد، بعد از اجرای 7 تکفر بلافاصله چرخ شیرینکاری که متصل به چرخ تکفر می باشد، تا پایان زمان 20 ثانیه ادامه می یابد.

10 - چنانچه ورزشکاری بعد از 60 ثانیه استراحت و 15 ثانیه سه پا زدن ، شروع به انجام حرکت ننماید، اجازه انجام آیتم بعدی را ندارد.

 

 

 

 

- نحوه امتیاز دهی صحت چرخ چمنی دقیقاً شبیه به چرخ تیز می باشد.

5 - در چرخ چمنی به ازاء هر یک ثانیه چرخیدن، یک امتیاز محاسبه می گردد.

6 -در چرخ چمنی در زمانی که با دستگاه الکترونیک اندازه گیری شود تعداد دور با احتساب ارتفاع استاندارد محاسبه می گردد.

ایست در پایان چرخ تیز و چمنی 3 امتیاز به شرح ذیل دارد.

· ایست در پایان چرخ بدون گام برداشتن روبروی مرشد ) 1 امتیاز(

· ایست در پایان چرخ همراه با دو فر بدون گام برداشتن-بدون افت و یا بر هم خوردن تعادل و متصل به چرخ اصلی ) 2 امتیاز (

· ایست در پایان چرخ همراه با سه فر در هوا بدون گام برداشتن-بدون افت و یا بر هم خوردن تعادل و متصل به چرخ اصلی ) 3

امتیاز ( در غیر اینصورت امتیازی به ایست تعلق نخواهد گرفت.

نحوه امتیاز دهی چرخ شیرینکاری

چرخ شیرینکاری باید در داخل دایرهی قانونی خود انجام گیرد، در غیر اینصورت فاقد امتیاز می باشد. چرخ شیرینکاری در مجموع 5 امتیاز

به شرح ذیل دارد.

ابتدا 7 عدد چرخ تکفر انجام می پذیرد که دو عدد اول آن باید ساده باشد سپس 5 شیرینکاری که هر کدام 5 / 0 امتیاز دارد در چرخ تکفر

انجام می گیرد. سپس 5 شیرینکاری که متصل به چرخ تکفر می باشد و انجام می گیرد که این 5 شیرینکاری هم هر کدام 5 / 0 امتیاز دارد.

این 5 شیرینکاری، نباید تکراری باشد. ضمناً امتیاز ایست آخر نیز همانند چرخ تیز و چمنی محاسبه می گردد.

کباده:

برای کباده زدن، حداکثر تعداد 117 جفت و حداکثر 3 دقیقه است.

2 ) حدنصاب کباده کشی 72 پرتاب است.

3 ) منطقه کبادهکشی، دایرهای به شعاع 25 / 1 میباشد، چنانچه ورزشکار از محدوده ذکرشده خارج گردد، منجر به قطع مسابقه

میگردد.

4 ) ملاک صحت، زوایه کباده نسبت به گردن می باشد. که قرار گرفتن دست نسبت به گردن 70 درجه و نسبت به بدن 110 درجه

می باشد.

5 ) پرتاب کردن صحیح کباده، یک اصل می باشد، که همراه با قوس زنجیر می باشد. در صورت عدم انجام از ادامه کباده کشی

جلوگیری می شود.

6 ) سه خطای همزمان که در سه عدد متوالی باشد، باعث قطع مسابقه می گردد که توسط داور یک انجام می شود و امتیاز آن تا قبل

از خطا محسوب می گردد.

جدول اندازه گيري و حد نصاب كباده

 

ردیف

مقطع سنی

وزنkg

حد نصاب

حداکثر تعداد

زمان

 

18  سال به بالا

وزن90 - کیلو

استان

16 کیلو

40 پرتاب

117جفت پرتاب

3 دقیقه

 

18سال به بالا

وزن90 + کیلو

استان

18 کیلو

40 پرتاب

117جفت پرتاب

3 دقیقه

 

سنگ"

قوانین و مقررات سنگ گرفتن در مسابقات هنر های فردی به شرح ذیل می باشد :

11 - برای سنگ گرفتن حداکثر، تعداد معادل 117 جفت و حداکثر زمان 14 دقیقه است.

2 -گرفتن 17 جفت سنگ جفتی )پرس( اجباری است، در غیر اینصورت سنگ گیر از دور مسابقات حذف خواهد شد.

3 -شمارش سنگ جفتی از حالت پرس و سپس رو به بالا )یک جفت( می باشد. ضمناً برای تبدیل حرکت از جفتی به غلتان، مستقیم از

سنگ های رو به بالا می توان به سمت چپ و راست پیچید.

4 -حد نصاب سنگ گرفتن 72 جفت می باشد.

5 -منطقه سنگ گرفتن دایره ای به قطر 5 / 2 می باشد. چنانچه بدن سنگ گیر از 2 طرف از ناحیه دنده ها از همه جهات از دایره خارج شود

از ادامه مسابقات جلوگیری می شود.

6 -چنانچه سنگ گیر به اندازه 90 درجه چرخش داشته باشد، از ادامه مسابقات جلوگیری می شود.

7 -در مهارت های فردی 90 - و 90 + بزرگسالان، قوانین متفاوتی در اجرا اعمال می گردد.

8 -به ازای گرفتن هر یک جفت سنگ صحیح یک امتیاز تعلق می گیرد.

9 -پنج جفت اول سنگ پرس اجباری می باشد. در سنگ غلطان فقط 2 شیرینکاری که به صورت متوالی و قرینه اجرا گردد دارای امتیاز

می باشد.

10 -در سنگ غلطان تیمی و مسابقات مهارتهای فردی 90 - و 90 + در غلتان شیرینکاری فاقد امتیاز می باشد.

11 -در سنگ پرس شیرینکاری یک دست، 1 امتیاز و شیرینکاری 2 دست، 2 امتیاز تعلق می گیرد.

12 -در سنگ غلتان شیرین کاری یک دست که به صورت قرینه انجام شود در مجموع یک جفت 1 امتیاز- در مجموع دو دست در یک

جفت 2 امتیاز تعلق می گیرد.

13 -برای شیرینکاری باید حتماً آرنجها به زاویه 90 درجه خم شود و یا سنگها حداقل 90 درجه جابجایی به داخل یا کنار را داشته باشند.

14 -سنگ گیر نمی تواند بیشتر از 17 جفت پرس بگیرد و 12 جفت شیرینکاری کاری انجام دهد. در صورتیکه از 17 جفت پرس، سنگ

پرس بیشتر گرفته شود هیچگونه امتیاز محاسبه نمی گردد و از زمانی امتیاز تعلق می گیرد که ورزشکار وارد سنگ غلتان شود.

صحت سنگ

· جفت بودن و سکون پاها اجباری است ) 17 جفت اول(

· جفت بودن پاها + جفت بودن زانوها+ جمع شدن پاها داخل شکم+ قرار گرفتن پا زیر سنگ ) 100 جفت بعدی(

· عدم اصابت سنگ به زمین، به بدن، به یکدیگر

· ضربه نزدن به سنگ هنگام بالا و پایین بردن – تراز بودن سنگ ها

· بلند کردن سر + مکث کافی

· چرخش کامل زیر سنگ – جابجا نشدن بدن زیر سنگ هنگام غلتیدن

جدول اندازه گيري و حد نصاب سنگ

ردیف

مقطع سنی

وزنkg

حد نصاب

حداکثر تعداد

زمان

1

18  سال به بالا

وزن90 - کیلو

استان

60 کیلو

40 جفت

117 جفت

15 دقیقه

2

18سال به بالا

وزن90 + کیلو

استان

70 کیلو

40 جفت

117جفت پرتاب

15 دقیقه

 

"میل گیری سنگین"

قوانین و مقررات میل گیری سنگین در مسابقات هنر های فردی به شرح ذیل می باشد :

1 - اوزان میل گیری سنگین در 90 - کیلوگرم به ترتیب 25 کیلوگرم می باشد.

2 - اوزان میل گیری سنگین در 90 + کیلوگرم به ترتیب 35 کیلوگرم می باشد.

3 - هر میلگیر سنگین مجاز به 2 انتخاب می باشدکه از این تعداد 18 جفت آرام و 6 جفت تند اجباری میباشد.

4 - بلند کردن میل 2 بار مجاز می باشد.

7 - صحت در ميل گيري سنگين

1 - راست بودن قامت، سر و گردن 1 امتیاز

2 - صحت حرکت پاها و فاصله پاها به اندازه عرض شانه 1 امتیاز

3 - قراردادن میل مماس با سینه 1 امتیاز

4 - قراردادن میل روی زمین )عدم رها کردن میل( 1 امتیاز

8 - کل صحت 3 داور 12 امتیاز می باشد که می بایست حداقل 6 نمره در هر جفت میل گیری سنگین جهت قبولی در صحت را،کسب نماید.

9 - میل گیر یا مربی می تواند اعلام کند که فقط یک بار انتخاب می کند که میل گیری تند برای ورزشکار آزاد می باشد که در اینصورت از انتخاب دوم محروم می گردد.

10 - در صورتی که میل گیری به صورت سرمچ و جدا از بدن انجام گیرد به ازاء هر یک جفت یک امتیاز اضافی محسابه می گردد.

11 - سرپرست تیم در روز پذیرش باید انتخاب اول وزن میل گیری را به نماینده کمیته داوران اعلام نماید و انتخاب دوم ورزشکار درزمان حداکثر 5 دقیقه بعد از ثبت رکورد اول باید به نماینده کمیته داوران اعلام شود.

12 - ترتیب انجام مسابقه بر اساس قرعه کشی اولیه انجام می گیرد. با این تفاوت که مسابقه از درخواستهای رکورد وزن پایین به بالاانجام می گیرد.

13 - میل گیرهایی عناوین برتر را کسب می نمایند که وزن میل سنگین تر و تعداد بیشتری را بعد از کسب حدنصاب گرفته باشند.

14 - در صورت ثبت رکورد اول و عدم توانایی در ثبت رکورد دوم رکورد اول برای ورزشکار در جدول کلی محاسبه می گردد.

15 - در صورت تساوی وزن میل و تعداد، صحت مورد ارزیابی قرار می گیرد و میل گیری که امتیاز صحت بیشتری را داشته باشد برنده اعلام می گردد.

جدول اندازه گيري و حد نصاب میل سنگین

ردیف

مقطع سنی

وزنkg

زمان

1

18  سال به بالا

وزن90 - کیلو

استان

25 کیلو

4 دقیقه آرام

2 دقیقه تند

2

18سال به بالا

وزن90 + کیلو

استان

35 کیلو

4 دقیقه آرام

2 دقیقه تند

 

 

 قوانین و مقررات میل بازی در هنرهای فردی به شرح ذیل می باشد :

میل بازی

1 . محدوده 2میل بازی در دایره چرخ تیز به قطر 2.5 متر برگزار میگردد. )به اسثنای مرحله 4 که شامل غلت، نیم وارو، پشتک، نیم پشتک،اسکلوپ و وارو است(

2 . محدوده 3 ، 4 ، 5 ، 6 میل بازی در دایره به قطر 6 متر برگزار میگردد.

3 . مسابقات رشته میل بازی دارای یک سکوی قهرمانی می باشد. یعنی 2،3،4،5،6 میل بازی را یک شرکت کننده انجام میدهد.

4 . حداقل وزن هر میل بازی )کیلوگرم( و حداکثر زمان )دقیقه( در هر رشته میل بازی برای هر رده سنی طبق جدول ذیل می باشد:

 

1) میل بازی در دو رشته جداگانه 2میل بازی و 3و4میل بازی انجام میشود.

2) زمان استراحت بین  3و4 میل بازی 1 دقیقه می باشد چنانچه ورزشکار درخواست انجام بیش از 4 میل بازی را داشته باشد بعد از 2 دقیقه استراحت باید 5 میل بازی و بالاتر را شروع نماید.

3) منطقه میل بازی دایره ای به قطر 7 متر است (دایره چرخ چمنی) در صورت خارج شدن دو پا و یا میل پرتاب شده از منطقه      فوق الذکر از ادامه میل بازی جلوگیری می شود .

. حد نصاب 4،3،2 میل بازی 120 امتیاز به ازای سه داور می باشد.

6 . اجرای چشمه تکراری امتیاز ندارد.

7 . در صورت برخورد زانوها به زمین و همچنین اجرای ناقص فر و برخورد ته میل با زمین در هر مرحله از اجرای میل بازی امتیاز به آن چشمه شرکت کننده تعلق نخواهد گرفت.

8 . گرفتن انتهای میل و یا تنهی میل و یا خارج شدن از محدودهی میل بازی امتیازی برای شرکت کننده نخواهد داشت و مورد ارزیابی واقعنمی شود.

9 . فرد شرکت کننده می بایست طبق آیین نامه ارائه شده میل بازی را انجام دهد. پس از ورود به هر مرحله برگشت به مرحله پیشین قابل قبول نیست و امتیازی نخواهد داشت.

10 . در هر چشمه فقط به 2 حرکت انجام شده با فرهای متفاوت و پشت سر هم امتیاز داده می شود. 2 بار چشمه مشابه با فرهای متفاوت امتیاز پشت سر هم دارد.

11 . در هر مرحله الزاما ابتدا چشمه های ساده و بدون فر اجرا می گردد و سپس چشمه ها با زدن فر همراه می شود .

12 . در تلفیقی های )الف(و)الف و ب(که یک میل با پرتاب بلند و یک میل با پرتاب کوتاه همراه با فر صورت میپذیرد میل باز از هر کدام فقط 2 بار مجاز به پرتاب آن میباشد .و در چشمه های که هر 2 میل در هوا هست آزاد میباشد

13 . در مرحله 4 )غلت، اسکلوپ، نیم پشتک، نیم وارو، وارو، پشتک( میل باز میتواند از هر مورد یک حرکت را انتخاب نماید .ضمنا انجام حرکات همراه با فر )به هر فر ( 2 امتیاز تعلق میگیرد.

14 . تعداد افت مجاز در ) 6،5،4،3،2 ( میل بازی، هر کدام فقط 2 بار می باشد. و بعد از افت سوم از ادامه میل بازی جلوگیری بعمل می آید.

15 . به ازای هر افت در 6،5،4،3،2 میل بازی 5 - امتیاز منفی لحاظ می گردد.

16 . روش برگزاری مسابقات میل بازی بدین ترتیب می باشد که طبق قرعه کشی، نفرات 2 میل بازی را انجام خواهند داد و سپس طبق قرعه 2

میل بازی، 3 و 4 میل انجام می شود. چنانچه میل باز مایل به انجام 5 و 6 بازی هم بود، پس از اجرای 3 و 4 میل بازی یک دقیقه وقت استراحت

به او داده می شود، سپس ورزشکار میل بازی 5 و 6 را آغاز می کند.

17 . سه میل با یک دست دارای ) 6 امتیاز( و با اجرای چشمه های الف ) 7 امتیاز( و با اجرای چشمه های ب ) 8 امتیاز( به ورزشکار تعلق می گیرد.

18 . 5 میل بازی ) 8 امتیاز( و به ازای هر چشمه الف ) 9 امتیاز( و به ازای هر چشمه ب ) 10 امتیاز( به ورزشکار تعلق می گیرد.

29

19 . 6 میل بازی ) 9 امتیاز( و به ازای هر چشمه الف ) 10 امتیاز( و به ازای هر چشمه ب ) 11 امتیاز( به ورزشکار تعلق می گیرد.

20 . نکته: انجام سه میل با یک دست، 5 میل بازی، 6 میل بازی حداقل 3 دور کامل باید اجرا شود، در غیر این صورت امتیازی تعلق نخواهد

گرفت. اگر چشمه ای بازی شد باید یک دور دیگر میل بازی انجام گردد.

21 . اجرای چشمه ها در 3 و 4 میل بازی آزاد می باشد انجام مراحل در 3 و 4 میل بازی همانند 2 میل بازی اجباری می باشد.

22 . با ازاء هر فر امتیاز فر به چشمه اضافه می گردد.

23 . در صورت جدا شدن دسته میل از بدنه، مسابقه با میل دیگری ادامه خواهد یافت و امتیازی از میل باز کسر نخواهد شد.

24 . انجام چشمه های ضربدری در چهار میل بازی باید بعد از اتمام مرحله 4 انجام گیرد.

25 . نحوه امتیازدهی در میل بازی سنگین همانند میل بازی سبک می باشد.

مراحل میل بازی

در قالب 4 مرحله در شرایط زیر اجرا می گردد:

1 . پرتاب های میل از روبه رو )الف(

2 . پرتاب های میل از پشت )ب(

3 . پرتاب های یک میل از رو به رو و یک میل از پشت )الف و ب(

4 . انجام حرکات )غلت،اسکلوپ، نبم پشتک، پشتک، نیم وارو، وارو(

 

 

با تشکر

هیات ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای بیرجند

ایین,نامه,مسابقات,هنرهای,فردی,شهرستان,بیجند,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 7:23

close
تبلیغات در اینترنت